İçeriğe geç

SUT kodları

SIRA NO

SUT Kodu

Girişim

Yatış Süresi (gün)

Anestezi (saat)

Özel Malzeme

1

530020

Apse veya hematom drenajı, derin (Organ ve derin yumuşak doku)

0-1

Lokal / 1

 

2

530030

Apse veya hematom drenajı, yüzeyel (Deri ve subkütan dokular)

0-1

Lokal /1

 

3

530060

Biyopsi, derin (Cerrahi)

0-1

Lokal /1-2

 

4

530070

Biyopsi, yüzeyel (Deri veya derialtı)

0-1

Lokal / 1

 

5

530421

Torasentez, terapötik

0-1

Lokal

 

6

608880

Tüp torakostomi, tek taraf (Göğüs tüpüyle su altı drenajı)

1-5

Lokal / 1

 

7

608371

Bronkoskopik volüm azaltıcı girişim

3-5

1-3

Valv/Coil

8

608020

Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, basit

0-1

Lokal /1

 

9

608030

Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, yaygın

1-2

Lokal / 1-2

 

10

701190

Plevral drenaj, pleurocan ile

0-1

Lokal /1

 

11

P604140

Plöroperitoneal şant uygulaması

1-2

1-2

Denver Şant

12

P604210

Perikardiyal pencere açılması veya parsiyel rezeksiyon

1-2

1-2

 

13

P604240

Perikardiyal kist veya tümör eksizyonu

3-4

2-4

 

14

P608060

Sentinel lenfadenektomi

1-2

1-2

 

15

P608090

Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, torasik yaklaşım ile

5-7

3-4

 

16

P608160

Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, skalen yağ yastıkçığı eksizyonu ile birlikte derin servikal nodlar

0-1

Lokal / 1

 

17

P608161

Yüzeyel lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu

0-1

Lokal / 1

 

18

P616290

Torakal sempatektomi, tek taraf

3-4

1-2

 

19

P616300

Torakal sempatektomi, iki taraf

3-4

2-3

 

20

P607510

Postoperatif eksplorasyon, göğüs

4-5

3-4

 
  

GÖĞÜS DUVARI

   

21

P603250

Geç sternal dehiscence onarımı

5-7

3-5

Plak/vida/vs

22

P603270

Göğüs duvarından olan akciğer hernisinin onarımı

3

1-3

Mesh +/-

23

P603280

Kot fraktürü tedavisi, açık                     (Malzeme Hariç)

3-5

1-3

Plak

24

P603300

Kot rezeksiyonu, ekstraplevral

1-2

1

Mesh +/-

25

P603310

Kot rezeksiyonu, parsiyel

2-3

1-2

 

26

P603320

Mediastinal kist veya tümör eksizyonu

4-5

2-3

 

27

P603330

Mediastinal tümör eksizyonu, malign

5-7

4-6

 

28

P603340

Mediastinoskopi

2-3

1-2

 

29

P603350

Mediastinotomi ile eksplorasyon

2-3

1-2

 

30

P603360

Sternal debritman

2-3

1-2

 

31

P603370

Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protez ile  (Protez hariç)

4-5

4-5

Plak/bar vs

32

P603380

Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezsiz

4-5

3-4

 

33

P603390

Sternal tel çıkarılması

1

1

 

34

P603400

Sternum fraktürü fiksasyonu, açık

3-4

2-3

Plak /bar vs

35

P603420

Torakoplasti, bronkoplevral fistül kapatılması ile birlikte

7-10

5-7

 

36

P603430

Torakoplasti, Schede tipi veya ekstraplevral

7-10

5-7

 

37

P603440

Toraks duvarı deformiteleri, pectus excavatum, carinatum

3-4

1-2

Nuss barı

38

P603450

Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez ile (Protez hariç)

5-7

4-5

Mesh

39

P603460

Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezsiz

5-7

3-4

Mesh

40

P603470

TOS, trans aksiller girişim, servikal kot ve/veya 1. kot rezeksiyonu

5-6

3-4

 

41

P603480

Tümör eksizyonu, intratorasik, ekstrapulmoner

4-5

2-4

 

42

P603490

Tümör veya kist eksizyonu

4-5

2-3

 
  

DİYAFRAGMA CERRAHİSİ

   

43

P603880

Bochdalek hernisi onarımı, torakal

4-6

3-4

Mesh

44

P603890

Diyafragma laserasyonu, primer onarım

4-6

2-3

 

45

P603900

Diyafragmatik herni onarımı, kombine, torakoabdominal yaklaşımla

4-7

3-5

 

46

P603910

Diyafragmatik herni onarımı, transtorasik yaklaşımla

4-6

3-4

 

47

P603920

Diyafragmatik herni onarımı (Travmatik, akut)

3-6

3-4

 

48

P603930

Diyafragmatik herni onarımı (Travmatik, kronik)

3-5

4-5

 

49

P603940

Diyafragmatik herni onarımı, greft ile (Travmatik, kronik)

4-6

4-5

 

50

P603950

Diyafragma evantrasyonu, primer onarım

3-4

2-3

 

51

P603960

Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezli (Protez hariç)

3-5

4-5

Mesh

52

P603970

Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezsiz

3-5

3-4

 

53

P603990

Diyafragmada evisserasyon veya evantrasyon düzeltilmesi

4-6

4-5

 

54

P604000

Morgagni hernisi onarımı

3-4

2-3

 
  

BRONŞ ve TRAKEA

   

55

P608270

Bronkobiliyer fistül onarımı

5-7

3-4

 

56

P608280

Bronkoplasti, stenoz veya tümör eksizyonu ve anastomoz, greft onarımı var veya yok (Greft hariç)

7-10

4-5

Greft

57

P608290

Bronkoplasti, travmatik rüptür

5-7

3-4

 

58

P608310

Bronkoskopi, tanısal (Fleksble/rijit), bronşial lavaj ile birlikte veya değil

0-1

1-2

 

59

P608320

Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla

0-1

1-2

 

60

P608330

Bronkoskopik lazer veya koter veya diatermi veya kriyoterapi

1-2

1-3

 

61

P608340

Bronkoskopi, eksizyon dışı bir metotla tümör destrüksiyonu veya stenozun açılması

1-2

1-3

 

62

P608350

Bronkoskopi, trakeal dilatasyon ve trakeal stent yerleştirilmesi ile birlikte (Stent hariç)

1-2

1-2

stent

63

P608360

Bronkoskopi, trakeal veya bronşiyal dilatasyon ile birlikte

1-2

1

 

64

P608380

Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım ile birlikte

2-3

1-2

 

65

P608390

Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım olmadan

1-2

1-2

 

66

P608400

Eksternal trakeal yaralanma, primer sütür

2-3

1-3

 

67

P608410

Karinal rekonstrüksiyon

7-10

4-6

 

68

P608430

Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, servikal, greft onarımı var veya yok

7-10

3-4

 

69

P608440

Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, torasik, greft onarımı var veya yok

7-10

3-4

 

70

P608450

Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu,servikal, greft onarımı var veya yok

7-10

3-4

 

71

P608460

Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, torasik, greft onarımı var veya yok

7-10

3-4

 

72

P608470

Trakeofaringeal fistül onarımı

7-10

4-5

 

73

P608480

Trakeoözefagial fistül primer onarımı

7-10

3-4

 

74

P608490

Trakeostomi stenozu açılması

2-3

1-2

 

75

P608500

Trakeotomi açılması, acil

1-2

1

 

76

P608510

Trakeotomi açılması, planlı

1-2

1

 
  

AKCİĞERLER VE PLEVRA

   

77

P608520

Akciğer ile birlikte karaciğer hidatik kisti, aynı seans, frenotomi ile

5-7

3-5

 

78

P608530

Akciğer rezeksiyonu ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu

5-7

4-6

 

79

P608540

Akciğer rezeksiyonu, göğüs duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezli veya protezsiz

5-7

4-6

Mesh/plak vs

80

P608560

Ampiyem kesesi enükleasyonu (Ampiyemektomi)

5-7

3-4

 

81

P608570

Bronkial sleeve lobektomi

7-10

3-5

 

82

P608580

Bronkovasküler sleeve lobektomi

7-10

4-6

 

83

P608590

Dekortikasyon, pulmoner, parsiyel

5-7

2-3

 

84

P608600

Dekortikasyon, pulmoner, total

5-7

3-4

 

85

P608620

Ekstended akciğer rezeksiyonları

5-7

4-6

 

86

P608630

İntraplöral lavaj, her tür teknikle

0-1

0-1

 

87

P608640

Kateter torakostomi, kapalı sistem uygulama

0-1

0-1

 

88

P608650

Kimyasal plörodez, ayrıca tüp torakostomi veya kateter torakostomi eklenecek

3-4

0-1

talc

89

P608660

Kist hidatik ameliyatları, akciğer

4-5

2-3

 

90

P608670

Kist hidatik ameliyatları, akciğer, mediyan sternotomi ile, iki taraf

5-6

4-5

 

91

P608680

Konjenital akciğer malformasyonları rezeksiyonu

5-7

3-4

 

92

P608690

Lobektomi, konkomitan dekortikasyon ile birlikte

5-7

3-5

 

93

P608710

Major bronşial fistülün açık cerrahi ile kapatılması

5-7

4-5

 

94

P608720

Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası akciğer rezeksiyonları

7-10

4-6

 

95

P608730

Pnömonektomi

5-7

3-4

 

96

P608740

Pnömonektomi ekstraplevral

7-10

4-5

 

97

P608750

Pnömonektomi ve major damar cerrahisi

5-7

5-7

 

98

P608760

Pnömonostomi, apse veya kistin açık drenajı ile birlikte

3-5

2-3

 

99

P608770

Sleeve pnömonektomi

7-10

4-6

 

100

P608780

Torakoskopi, eksploratris, biyopsi, drenaj ile birlikte

1-2

1-2

 

101

P608790

Torakotomi, bül eksizyon-plikasyonu ile birlikte

5-7

1-2

 

102

P608800

Torakotomi, intraplevral yabancı cisim

2-3

1-2

 

103

P608810

Torakotomi, intrapulmoner yabancı cisim çıkartılması ile birlikte

3-5

2-3

 

104

P608820

Torakotomi, kanama kontrolü ve/veya akciğer yırtığı onarımı

3-5

2-3

 

105

P608830

Torakotomi, kardiyak masaj ile birlikte

5-7

1-2

 

106

P608840

Torakotomi, major, eksplorasyon ve biyopsi ile birlikte

3-5

1-2

 

107

P608850

Torakotomi, postoperatif kanama, hava kaçağı kontrolü

3-5

2-3

 

108

P608860

Torakotomi, sınırlı, akciğer veya plevra biyopsisi için

3-5

1-2

 

109

P608870

Torakotomi, volüm küçültücü ameliyat, tek taraf

7-10

2-3

 

110

P608900

Videotorakoskopi, bül eksizyonu ile birlikte

5-7

1-2

 

111

P608910

Videotorakoskopi, ekploratris

1-2

1-2

 

112

P608920

Videotorakoskopi, lobektomi

5-7

2-4

 

113

P608930

Videotorakoskopi, pnömonektomi

5-7

2-4

 

114

P608940

Videotorakoskopi, torakal sempatektomi

1-2

1

 

115

P608950

Videotorakoskopi, wedge rezeksiyon

2-3

1-2

 

116

P608960

Wedge rezeksiyon, tek veya çok sayıda

3-5

1-2